Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 poz. 134 ze zm.).

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://femimea.pl
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Usługodawca – FemiMea sp. z o.o., wpisany do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000844884 z adresem   głównego    miejsca wykonywania działalności ul. Kłodzka 3a 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 896-159-52-05 , REGON:  38624141100000 , adres e-mail: rejestracja@femimea.pl, telefon: +48 533 343 046. Usługodawca zwany dalej będzie FemiMea.

 • Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym https://femimea.pl
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, wykupująca usługę w Serwisie;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 • 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno posiadać co najmniej  połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, aktywne konto poczty e-mail, oprogramowanie komputerowe pozwalające na otwarcie przesyłanych plików popularnych formatów, w szczególności plików tekstowych – np. .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg.
 2. Usługodawca nie zapewnia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści sprzecznych z obowiązującym prawem.
 • 3. Zakres i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na konsultacjach lekarskich online oraz zakup badań diagnostycznych.
 2. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz uiszczenia płatności.
 3. Konsultacje lekarskie online przygotowywane są na podstawie informacji otrzymanych od Klienta.
 4. Konsultacje lekarskie są realizowane w godzinach pracy lekarzy od 8:00 do 23:00. Centrum jest czynne w dni robocze i święta.
 5. Czas oczekiwania na receptę jest uzależniony od długości kolejki pacjentów.
 6. FemiMea informuje, że podanie nieprawdziwych danych lub danych innej osoby może skutkować odpowiedzialnością prawną osoby dopuszczającej się takiego naruszenia, a podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w Formularzu Medycznym, może prowadzić do błędnej diagnozy, błędnego doboru leczenia i w efekcie stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Pacjenta oraz brakiem możliwości wystawienia lub realizacji recepty.
 7. Recepta otrzymana w ramach konsultacji jest dostępna dla pacjentów w serwisie Ministerstwa Zdrowia https://pacjent.gov.pl/.
 • 4. Warunki nabywania usług
 1. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien:
  • wypełnić w Serwisie formularz zamówienia, podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania i e-mail, numer telefonu, numer PESEL
  • dokonać zapłaty.
 3. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 4. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności: płatności online
 5. Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie po złożenia zamówienia, przed wykonaniem usługi. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BlueMedia SA.
  • płatności elektroniczne (Blue Media),
  • 5. Postępowania reklamacyjne
 6. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 7. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
  • drogą mailową na adres: rejestracja@femimea.pl
  • drogą pocztową na adres: Bielany Wrocławskie (55040), ul. Kłodzka 3a
 8. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wskazać w zgłoszeniu reklamacyjnym:
  • swoje imię i nazwisko,
  • numer lub datę złożenia zamówienia,
  • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  • dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 10. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
 • 6. Konsumenci

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

 1. Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
 2. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;
 3. Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 • 7. Odstąpienie od umowy
 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 134).
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • 8. Klienci niebędący Konsumentami

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

 • 9. Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1293 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

 • 10. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 22.02.2021r

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 poz. 134 ze zm.).

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://femimea.pl
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Usługodawca – FemiMea sp. z o.o., wpisany do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000844884 z adresem   głównego    miejsca wykonywania działalności ul. Kłodzka 3a 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 896-159-52-05 , REGON:  38624141100000 , adres e-mail: rejestracja@femimea.pl, telefon: +48 533 343 046. Usługodawca zwany dalej będzie FemiMea.

 • Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym https://femimea.pl
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, wykupująca usługę w Serwisie;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 • 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno posiadać co najmniej  połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, aktywne konto poczty e-mail, oprogramowanie komputerowe pozwalające na otwarcie przesyłanych plików popularnych formatów, w szczególności plików tekstowych – np. .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg.
 2. Usługodawca nie zapewnia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści sprzecznych z obowiązującym prawem.
 • 3. Zakres i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na konsultacjach lekarskich online oraz zakup badań diagnostycznych.
 2. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz uiszczenia płatności.
 3. Konsultacje lekarskie online przygotowywane są na podstawie informacji otrzymanych od Klienta.
 4. Konsultacje lekarskie są realizowane w godzinach pracy lekarzy od 8:00 do 23:00. Centrum jest czynne w dni robocze i święta.
 5. Czas oczekiwania na receptę jest uzależniony od długości kolejki pacjentów.
 6. FemiMea informuje, że podanie nieprawdziwych danych lub danych innej osoby może skutkować odpowiedzialnością prawną osoby dopuszczającej się takiego naruszenia, a podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w Formularzu Medycznym, może prowadzić do błędnej diagnozy, błędnego doboru leczenia i w efekcie stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Pacjenta oraz brakiem możliwości wystawienia lub realizacji recepty.
 7. Recepta otrzymana w ramach konsultacji jest dostępna dla pacjentów w serwisie Ministerstwa Zdrowia https://pacjent.gov.pl/.
 • 4. Warunki nabywania usług
 1. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien:
  • wypełnić w Serwisie formularz zamówienia, podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania i e-mail, numer telefonu, numer PESEL
  • dokonać zapłaty.
 3. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 4. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności: płatności online
 5. Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie po złożenia zamówienia, przed wykonaniem usługi. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BlueMedia SA.
  • płatności elektroniczne (Blue Media),
  • 5. Postępowania reklamacyjne
 6. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 7. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
  • drogą mailową na adres: rejestracja@femimea.pl
  • drogą pocztową na adres: Bielany Wrocławskie (55040), ul. Kłodzka 3a
 8. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wskazać w zgłoszeniu reklamacyjnym:
  • swoje imię i nazwisko,
  • numer lub datę złożenia zamówienia,
  • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  • dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 10. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
 • 6. Konsumenci

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

 1. Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
 2. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;
 3. Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 • 7. Odstąpienie od umowy
 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 134).
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • 8. Klienci niebędący Konsumentami

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

 • 9. Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1293 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

 • 10. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 22.02.2021r